Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I recently bought a new laptop and I have firefox sync enabled.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rosaliy Lynne

more options

I am using an offline web page as my default firefox home page and all was going well until I enabled sync. Now when I boot up firefox two things happen. It changes the address for my home page file to a folder NOT on this computer (the desk top) and won't retain the address I need for that folder.

I have just tried editing the bookmark for page. At the moment it seems to be working but I think sync is causing this issue and wonder if there is a fix for it?

Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I went to my laptop and disconnected from sync. Interestingly it had both the addresses from each computer in the home page address line.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.