Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Primary Password

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cy6566

more options

I got a new computer and tried to sign into Firefox. I was able to do so but, when I go to see my passwords Firefox wants a "Primary Password". I was able to sign into Firefox and sync to get my bookmarks but, I cannot get my logins and passwords. Firefox keeps asking for "Primary Password", nothing works. My account email is on the 3 line Firefox start menu. Any help appreciated.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you are using AVG or ESET Internet Security, it needs a certificate from you and might be causing Firefox to request for a Primary Password from you when you start Firefox every time.

To resolve this problem, you must first deactivate your Primary Password and then reactivate it:

1) Click the menu button -> Select Options.

2) Select Privacy & Security -> Scroll down -> Select Logins and Passwords Section.

3) Uncheck the box beside the Use a Primary Password -> Enter the current password.

4) Click Remove -> Click OK -> Appear a dialog to confirm it has removed the Primary Password.

5) Close Firefox.

6) Repeat Step 1 & Step 2.

7) Select the checkbox beside the Use a Primary Password to reactivate it -> Enter a new password ( You can use your previous password or a new one also can).

8) Close Firefox.

- It should not request for a Primary Password from you when you start Firefox later unless it is needed.

You can see also: ~ Forgotten your Primary Password -> Link (https://support.mozilla.org/en-US/kb/reset-your-primary-password-if-youve-forgotten-it).

~ More information on the Primary Password -> Link (https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-primary-password-protect-stored-logins).