Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Take Screenshot with Google Sheets

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MemoryLeak

more options

Firefox recently moved the screenshot feature from the URL bar to the right-click context menu.

Question: How do you take a screenshot on pages like Google Sheets, where there is nowhere to right click to get to the context menu?

Giải pháp được chọn

Here are some tricks to try:

(1) Hold down the Shift key when right-clicking to bypass the site's context menu and get Firefox's context menu

(2) Use the Ctrl+Shift+S keyboard shortcut

(3) Add the optional toolbar button (see: Take screenshots on Firefox)

Probably at least one of those will work on Sheets.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Here are some tricks to try:

(1) Hold down the Shift key when right-clicking to bypass the site's context menu and get Firefox's context menu

(2) Use the Ctrl+Shift+S keyboard shortcut

(3) Add the optional toolbar button (see: Take screenshots on Firefox)

Probably at least one of those will work on Sheets.

Hữu ích?

more options

If you have a keyboard with a context menu button next to the right Control key key then you can press that key or use "Shift+F10" to open the context menu.

Hữu ích?

more options

Thank you both for your answers!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.