Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why always a new tab?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Why must a new tab/window open when I click a link? In settings I see to "open new tab instead of new window" but instead of having a bunch of tabs I am done using (like from a google search to an actual webpage) I would rather just have my current tab switch to the link I am choosing. Am I missing a setting?

Giải pháp được chọn

That is controlled by settings in about:config. If you have never used that before, open a new tab and enter about:config in the address bar. You will be warned about the risks of changing anything so you will need to choose to proceed. Find and check or edit these settings: browser.link.open_newwindow a value to 1 will open in the current tab browser.link.open_newwindow.restriction ditto See the answer by cor-el here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1328185

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

That is controlled by settings in about:config. If you have never used that before, open a new tab and enter about:config in the address bar. You will be warned about the risks of changing anything so you will need to choose to proceed. Find and check or edit these settings: browser.link.open_newwindow a value to 1 will open in the current tab browser.link.open_newwindow.restriction ditto See the answer by cor-el here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1328185

Hữu ích?

more options

If the problem is mainly with Google search results, check your setting here:

https://www.google.com/preferences

Under "Where results open" make sure you do NOT have a check in the box to send each result to a new window. (A new window that Firefox diverts to a new tab isntead.)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.