Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Website will not allow Firefox to display the page if another site has embedded it" - How to open in current tab?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4102 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I know this page recommends to open the website in a new tab, but I'd like to open it in the current tab. How may I do that?

I know this [https://support.mozilla.org/en-US/kb/xframe-neterror-page?as=u&utm_source=inproduct page] recommends to open the website in a new tab, but I'd like to open it in the current tab. How may I do that?

Giải pháp được chọn

Right-click in the frame area: This Frame > Show Only This Frame

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hopefully, this add-on will allow you to do that. It adds a command to the right-click context menu. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/stay-current/

more options

Giải pháp được chọn

Right-click in the frame area: This Frame > Show Only This Frame