Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't screen share my tabs or applications.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi littleboi142

more options

When I was voice chatting with my friends, I wanted to screen share a tab in firefox, but I couldn't. It didn't say anything, the only thing I could share was the voice chatting app and my recording software. I was also going to screen share my game so I can show it to my school friends but it didn't show the game I wanted to play. I was also in a tutor and was about to share a tab but there was no tab share option. And yes, i did set permission to share my screen. I don't know how to fix this.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The chat app is what?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

The chat app is what?

Discord and Google Meet

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.