Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloaded files go to the wrong folder. A bug ?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I selected the setting "Always ask you where to save files". However, when I download files, Firefox automatically dumped the files into the Windows Temp folder. It never asked me where to save the files. I think this is a bug in this most recent version of Firefox (It used to ask me where to save the files in previous versions.) I suggest the Firefox team to correct this issue. It may seem a minor inconvenience, but it is distracting as I have to try to "dig out" the downloaded file among the sea of files in the Windows Temp folder.

Giải pháp được chọn

You aren't trying to open the file is an external application because files opened this way are saved to the temp folder.

Did you check that there isn't an action listed in "Options/Preferences -> General -> Applications" ?


What security software do you have?

It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hello for,

It might be a bug.

But see if you can tweak the settings via the FireFox options section. See pic attached.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You aren't trying to open the file is an external application because files opened this way are saved to the temp folder.

Did you check that there isn't an action listed in "Options/Preferences -> General -> Applications" ?


What security software do you have?

It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.