Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

gmail tab crashes on opening

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TerryN21

more options

Firefox is working fine, except it won't load gmail, and gmail works fine in other browsers. I get a tab crash message but no opportunity to submit a report. I copied and pasted the url of the working page from another browser and as before it just crashed while loading.

I have tried clearing history, refreshing firefox without add ons etc., and running a scan for malware.

None of this worked. Any suggestions appreciated.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

These articles may help: https://support.mozilla.org/en-US/kb/problems-with-email-how-to-find-help https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-look-wrong-or-appear-differently I would clear the cache, delete site data and cookies and, for good measure, if the page is in history, right-click and select "Forget About This Site".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.