Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to turn off print preview using "print" option under menu. Using FF 86.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Just recently been getting a print preview pop-up from FF when selecting "print" under the menu. Must select system dialog to print the way I want. This is annoying. How to turn it off and use system dialog? Thanks.

Giải pháp được chọn

Welcome to the new print experience that combines preview/setup/print on one panel. There's a link on the lower right part of the panel to print using the system dialog if you prefer:

There is a temporary preference to switch back to the classic design of separate preview/setup/print if you can't make the new one work for you:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste tab_mo and pause while the list is filtered

(3) Double-click the print.tab_modal.enabled preference to switch between the new experience (true) and the classic experience (false)

(4) If there is another preference named app.normandy.startupRolloutPrefs.print.tab_modal.enabled you can double-click that one to switch it to false as well. If you do not have that one, no need to create it.

Since you are setting to false, it will look roughly like this:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Welcome to the new print experience that combines preview/setup/print on one panel. There's a link on the lower right part of the panel to print using the system dialog if you prefer:

There is a temporary preference to switch back to the classic design of separate preview/setup/print if you can't make the new one work for you:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste tab_mo and pause while the list is filtered

(3) Double-click the print.tab_modal.enabled preference to switch between the new experience (true) and the classic experience (false)

(4) If there is another preference named app.normandy.startupRolloutPrefs.print.tab_modal.enabled you can double-click that one to switch it to false as well. If you do not have that one, no need to create it.

Since you are setting to false, it will look roughly like this:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.