Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox does not recognize microphone on onedrive.live.com

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I am trying to use the dictation feature on word (onedrive.live.com document). Firefox does not list the microphone, the webpage says I need to click on the locked icon (next to the URL). The microphone is not listed, in addition there is not a way to whitelist sites in the privacy settings.

There is no way to get the microphone working for the dictation feature in word on microsoft office online.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Yes, I am able to replicate the issue in Win 7 and Linux. see screenshot.

Hữu ích?

more options

After turning off ETP and allowing the 3rd party cookies I get the issue, but different error message. see screenshot

Also found this, but the download is no longer there. https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows

Hữu ích?

more options

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.