Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks Toolbar "Only Show on New Tab" option not working

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 86 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nine.1911

more options

If i set Bookmarks Toolbar option to Always Show, everything works fine, the toolbar is displayed all the time. Now, if i set Bookmarks Toolbar option to Only Show on New Tab the toolbar is not displayed anywhere. You can't see it in the new tab or the current tab.

I tested it with FF 85.0.2 (64-bit) and with FF Developer Editition 86.0b9 (64-bit)

I am attaching a VideoGIF to show the problem

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It looks like your New tab page is set to Blank Page in Options. This feature works only for Firefox Home (Default).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It looks like your New tab page is set to Blank Page in Options. This feature works only for Firefox Home (Default).

Hữu ích?

more options

Thanks for the solution @ TyDraniu

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.