Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problems logging to certain web sites

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I am trying to logon to a website, I enter my id and password and click continue and in Firefox the website advises that the token is missing. If I use another browser I enter my id and password and click continue and a second screen appears requesting selected letters of a memorable word, entering the selected letters and clicking on enter allows me to enter the site. I have disabled all my addons and this still happens, what setting in firefox do I have to change to overcome this problem? xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

(email address removed by moderator; please do not post personal information on a public website; Forum rules and guidelines)

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Giải pháp được chọn

Provide steps to replicate and links to site(s) your are having issues with. Can you also update your browser to see if it makes a difference. Have you tried the steps in safe mode?

Safe Mode:

   "3-bar" menu button > "?" Help button > Restart with Add-ons Disabled
   (menu bar) Help menu > Restart with Add-ons Disabled  

Also, post a full screenshot of the browser when you get the message about the token missing.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Provide steps to replicate and links to site(s) your are having issues with. Can you also update your browser to see if it makes a difference. Have you tried the steps in safe mode?

Safe Mode:

   "3-bar" menu button > "?" Help button > Restart with Add-ons Disabled
   (menu bar) Help menu > Restart with Add-ons Disabled  

Also, post a full screenshot of the browser when you get the message about the token missing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.