Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Try and go to the page to submit site in Bing it just takes me to the Bing homepage

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Everytime I try and go to the page https://www.bing.com/webmasters/help/url-submission-62f2860b to submit my site in Bing webmaster tools it just takes me to the Bing homepage. Can you explain what I need to do to fix this.

Everytime I try and go to the page https://www.bing.com/webmasters/help/url-submission-62f2860b to submit my site in Bing webmaster tools it just takes me to the Bing homepage. Can you explain what I need to do to fix this.