Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

adobe flash player

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 113 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

do i need adobe flash player alternative windows 10

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Websites will have to migrate existing Flash content and functionality to HTML and JavaScript once Adobe will stop supporting Flash with security updates and all browsers stop supporting Flash. Adobe will not issue Flash Player updates or security patches after the end of life date.