Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Get rid of "This Time Search With.

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 51 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi r.thomas.wright

more options

I hate the "This time, search with" in the URL bar. When I want to search, I use the Search bar for that. I don't need extra icons that I'm not going to use taking up space in the URL bar. I've seen it suggested that they can be removed in the Search options page. But when I've tried that, it also removes them from the Search bar.

Here's what I want: for the URL bar to only have space for a URL, no "This time, search with" nonsense, but the Search bar left completely intact, with all the search engines I use.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Currently, there is no way to remove that row of icons only from the address bar drop-down and not from the search bar drop-down.

You can use custom style rules in an optional userChrome.css file to hide the row, but this won't actually remove it, so it would become a "Bermuda triangle" for the selection bar if you arrow key into that area. I guess since you aren't showing any suggestions from bookmarks or history, arrowing down isn't a likely scenario.

If that sounds okay:

Have you already created a userChrome.css file? You would add this rule:

 #urlbar .search-one-offs:not([hidden]) {
  display: none !important;
 }

If it's your first time, I or another support volunteer can lay out the steps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Currently, there is no way to remove that row of icons only from the address bar drop-down and not from the search bar drop-down.

You can use custom style rules in an optional userChrome.css file to hide the row, but this won't actually remove it, so it would become a "Bermuda triangle" for the selection bar if you arrow key into that area. I guess since you aren't showing any suggestions from bookmarks or history, arrowing down isn't a likely scenario.

If that sounds okay:

Have you already created a userChrome.css file? You would add this rule:

 #urlbar .search-one-offs:not([hidden]) {
  display: none !important;
 }

If it's your first time, I or another support volunteer can lay out the steps.

Hữu ích?

more options

Thanks! That worked perfectly!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.