Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get system menu to appear on top bar?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jenneth

more options

When I right click on the top bar of Chrome or any other window, I get a menu with items: Minimize, Maximize, Move, Resize, Always on top, Always on visible workspace, Move to monitor left, Close.

When I right click on the top bar of Firefox, I get a menu with items: Pin to overflow menu (grayed out), Remove from toolbar (greyed out), Menu bar, Bookmarks toolbar, Customize...

How do I get the system menu to appear also on Firefox, instead of this Firefox menu nonsense?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Oh, I found the solution! Problem was that my top bar was a fake one, and the real top bar was hiding in Customize -> Title bar. Well hidden. I've added the real top bar to my browser and the real system menu is now available again.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Oh, I found the solution! Problem was that my top bar was a fake one, and the real top bar was hiding in Customize -> Title bar. Well hidden. I've added the real top bar to my browser and the real system menu is now available again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.