Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Crashing happens when I watch videos on YouTube or Twitch.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Crashing happens when I watch videos on YouTube or Twitch.

I tried to watch the video even in safe mode, but the same crash occurred.

Crash reports: bp-7eab7d60-6b67-4bc9-a543-b7ebd0201109

Thanks for your help

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 82.0.2 Build ID 20201027185343 (2020-10-27) Buildhub data OS Windows 10 OS Version 10.0.18362

bp-7eab7d60-6b67-4bc9-a543-b7ebd0201109 Signature: memcpy | nsJARInputStream::Read

Crash Reason EXCEPTION_IN_PAGE_ERROR_READ / STATUS_DEVICE_DATA_ERROR

nzbrcom.dll = AhnLab Safe Transaction = AhnLab, Inc.

mfc90u.dll = Power2Go

This is for Sumo's Related Bugs 1551562 NEW --- Crash in [@ memcpy | nsJARInputStream::Read]

Hữu ích?

more options

Make sure all software is up to date.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.