Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Login data is populating despite all attempts to prevent same

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 8 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi keucv22

more options

Firefox is saving and offering to auto-fill login information (i.e. usernames) even though I explicitly ask they NOT be saved, and even though these sites are not among the list I allow through Lockwise. How can I forever purge these and prevent the problem from recurring?

Giải pháp được chọn

This is likely about saved form data and not about the Firefox Password Manager, so you need to disable saved form data. To see all History and Cookie settings, choose:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Firefox will: "Use custom settings for history": "Remember search and form history"

You can use these steps to remove saved items from an autocomplete drop-down list.

 1. click the (empty) input field on the web page to open the drop-down list
 2. highlight an entry in the drop-down list with cursor Down key
  do not click the mouse or press the Enter key
 3. press Delete or "Shift+Delete" (location bar) to delete the highlighted entry
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This is likely about saved form data and not about the Firefox Password Manager, so you need to disable saved form data. To see all History and Cookie settings, choose:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Firefox will: "Use custom settings for history": "Remember search and form history"

You can use these steps to remove saved items from an autocomplete drop-down list.

 1. click the (empty) input field on the web page to open the drop-down list
 2. highlight an entry in the drop-down list with cursor Down key
  do not click the mouse or press the Enter key
 3. press Delete or "Shift+Delete" (location bar) to delete the highlighted entry

Hữu ích?

more options

Thank you cor-el. Worked like a charm:-)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.