Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Minimize and Restore Icons Missing

  • 4 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 536 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi afamilyaffaireldercare

more options

I am trying to minimize Firefox, but the minimize icon in the upper right-hand corner is missing. I am still able to close Firefox using the 'X' in the upper right corner of the window, but I am unable to minimize or restore. All other applications still have these icons available.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you run Firefox in desktop mode and not in tablet mode.

more options

Dear cor-el -- thank you for pointing this out. This was extremely helpful. Steve

more options

I have same problem running Thunderbird 78.5.0 (32 bit) under Windows 7 on a 64 bit Desk Top machine. The icons that used to be in the upper right corner are blacked out except for occasionally being visible for a brief instant. The suggested cure is for Windows 10 and calls for going to the "Action Center." I don't think Win7 has an action center. How do I make the miniaturize, full screen, icons active and visible?

more options

how do you know when it's tablet or desktop if I hit tablet how do I go back?