Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

importing bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I created a *.json file on my old computer that has old Firefox version. Would like to import these to a new version on a new computer. How?

Giải pháp được chọn

See if this works:

http://kb.mozillazine.org/Unable_to_process_the_backup_file_-_Firefox

jscher2000 has a tool on his website to extract out your bookmarks and save them to an HTML-format bookmark export file. If you want to try it, here is the page:

https://www.jeffersonscher.com/res/bookbackreader.html

To open the bookmarkbackups folder in Finder, use the "Open in Finder" button in the first table on the Troubleshooting Information page, and double-click into bookmarkbackups where you should see several dated files. From there you can drag and drop onto the conversion tool.

To import the HTML file, see the steps in this article: Import Bookmarks from an HTML file.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

See if this works:

http://kb.mozillazine.org/Unable_to_process_the_backup_file_-_Firefox

jscher2000 has a tool on his website to extract out your bookmarks and save them to an HTML-format bookmark export file. If you want to try it, here is the page:

https://www.jeffersonscher.com/res/bookbackreader.html

To open the bookmarkbackups folder in Finder, use the "Open in Finder" button in the first table on the Troubleshooting Information page, and double-click into bookmarkbackups where you should see several dated files. From there you can drag and drop onto the conversion tool.

To import the HTML file, see the steps in this article: Import Bookmarks from an HTML file.

Hữu ích?

more options

Note that you can easily restore a JSON backup in the Bookmarks Manager (Library), but this will replace all current bookmarks. The above mentioned tool allows to extract the bookmarks to an HTML file and if you import a bookmarks HTML file then bookmarks are merged.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.