Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Constantly crashing

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Report ID Date Submitted bp-7ce088a8-dfd9-4ab7-9b6f-3441b0200911 11/09/2020, 08:17 View bp-7e7147e0-4b3d-474e-a5e3-8f2850200911 11/09/2020, 08:14 View bp-813f01df-6724-487c-beae-310870200909 09/09/2020, 11:03 View bp-9e5baa22-a63e-4e72-8cbc-72e0a0200909 09/09/2020, 11:00 View bp-d39d793f-d2f8-4e7c-abfe-8cdb00200909 09/09/2020, 10:14 View bp-db31610f-612a-470b-92c6-5c22e0200828 28/08/2020, 08:28 View bp-be92854d-8596-4deb-9ccf-f4d600200827 27/08/2020, 17:01 View bp-c2c58686-c1ea-4970-a126-ec5690200827 27/08/2020, 16:00 View bp-4e37d3ad-d9e1-436b-ba87-d21260200827 27/08/2020, 09:24 View bp-3935dff7-ccb2-4129-a22f-39fe00200827 27/08/2020, 09:18 View bp-d15d2ff6-2738-42b8-869c-28f890200826 26/08/2020, 15:18 View bp-fcd3d42d-5278-487a-a647-4f3f50200826 26/08/2020, 14:27 View bp-b8cd3d99-ec9e-4c4f-9cc6-34e370200826 26/08/2020, 14:26 View bp-56954841-fd10-4fb7-a4a1-1c4470200826 26/08/2020, 10:57 View bp-75d67e26-2775-4a66-8d03-d74190200819 19/08/2020, 11:24 View bp-1fc9a5bd-3065-44c9-8108-f51530200818 18/08/2020, 15:53 View bp-320cd431-d658-4a8f-a8dd-848750200818 18/08/2020, 14:02 View bp-6f4591a5-413f-4101-8275-7402b0200818 18/08/2020, 12:48 View bp-22527a48-eb0b-4e52-8bab-8d9770200818 18/08/2020, 12:48 View bp-4b1aa7b6-99de-460d-a721-a36cb0200818 18/08/2020, 12:36 View bp-dbb7a0f8-f287-42d7-9c46-be40d0200818 18/08/2020, 12:32 View bp-63b70b9e-ec6d-4b44-b5e6-281710200818 18/08/2020, 12:29 View bp-e204f74d-e84f-4415-ae0a-3c0c80200818 18/08/2020, 09:34 View bp-96ba25b1-d48b-4841-ad4c-b2de30200818 18/08/2020, 09:10 View bp-600dc28c-b6f9-4161-a7b1-9a89d0200814 14/08/2020, 16:58 View bp-a98e41a6-9d0f-410b-bd0e-d92740200814 14/08/2020, 16:38 View bp-bf365cf8-700f-46ff-8fd2-5723d0200814 14/08/2020, 16:38 View bp-7732f9b3-9fc4-45fd-b937-a24900200814 14/08/2020, 16:38 View bp-6e03cdd5-1c53-4fd7-852f-647330200814 14/08/2020, 16:26 View bp-82fe461c-ceea-4a8b-babb-055b90200814 14/08/2020, 16:19 View bp-4b12711c-d77f-45c1-befa-d019a0200814 14/08/2020, 15:50 View bp-7657a622-d0b2-4240-b9a2-a9e390200814 14/08/2020, 15:09 View bp-0e4aa605-00b8-497e-9a3f-111960200814 14/08/2020, 14:32 View bp-0cc48199-0f97-4f80-9986-7895e0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-d3323a90-006f-4926-ab42-8319d0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-d2470014-8ae7-406c-b436-cade00200911 11/09/2020, 08:22 View bp-4ead7578-c186-4f7c-bfa3-a50540200911 11/09/2020, 08:22 View bp-66dccc44-07a7-4769-aa41-a91280200911 11/09/2020, 08:22 View bp-f80556ea-3ecf-4f66-8e47-776f50200911 11/09/2020, 08:22 View bp-5bb94fd6-beb0-47d1-9833-14efc0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-905c4529-6bad-4db5-ab1e-19a1a0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-a7c84b1b-3daa-4507-b509-a64c40200911 11/09/2020, 08:22 View bp-f85546c7-5787-4e88-bd02-95b560200911 11/09/2020, 08:22 View bp-c5c132f2-5f2b-4eb2-a8c3-3d4e80200911 11/09/2020, 08:22 View bp-bdffec45-65f9-4dfe-bf5f-b698a0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-51a082e7-5217-4f24-9808-77b970200911 11/09/2020, 08:22 View bp-386f7216-625b-42d9-bcd7-897de0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-0f530aec-9d9b-4f85-bcf6-f59fb0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-0a9afac5-0e6d-495c-8315-b21af0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-1653260f-3336-4690-b63a-5272b0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-0d7d8693-9bcb-4b31-976f-d1f510200911 11/09/2020, 08:22 View bp-11177deb-1d1f-4b0c-9e12-249d70200911 11/09/2020, 08:22 View bp-0e7b8fd3-8c68-459f-91ea-cca340200911 11/09/2020, 08:22 View bp-83356767-8112-47f7-bfd0-4eb680200911 11/09/2020, 08:22 View bp-4c86019a-f666-40cd-9da1-7893d0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-a5795e29-42ca-4ba6-8fce-88e750200911 11/09/2020, 08:22 View bp-080db871-d3da-42e5-85c4-7c7470200911 11/09/2020, 08:23 View bp-0c6c657e-0876-4a95-8c75-1e3c00200911 11/09/2020, 08:23 View bp-6970f663-403d-4b01-b0d8-58c800200911 11/09/2020, 08:23 View bp-79736586-b015-4635-aaea-352ea0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-4befae3c-4b26-415b-b63d-b8ddb0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-0ce273c0-5093-42c6-9001-c25330200911 11/09/2020, 08:23 View bp-370dd601-0058-40af-8cb3-845390200911 11/09/2020, 08:23 View bp-66ddaacf-c3b2-4c24-b443-d972e0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-70551dac-602d-4432-b27c-631b60200911 11/09/2020, 08:23 View bp-ec5db689-6c43-458e-b0de-310dd0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-44f4ef8c-b67e-41d7-b0d8-78dee0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-38dfd74a-4087-4bfd-8ef7-e32aa0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-b3f346c7-b920-443c-a790-feebe0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-c7aac2c8-49ad-4afd-a46b-940f60200911 11/09/2020, 08:23 View bp-f2f7cd6d-37f0-4fcf-8638-514580200911 11/09/2020, 08:23 View bp-5d822d60-28d5-4650-bcce-356860200911 11/09/2020, 08:23 View bp-e0ab34f4-2619-4041-9ef6-0e4490200911 11/09/2020, 08:23 View bp-cf1953bc-c435-434e-aa4b-4a3df0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-db14eab4-42ba-41d5-82ff-a66690200911 11/09/2020, 08:23 View bp-9836527e-f9b1-48cf-a807-5dc030200911 11/09/2020, 08:23 View

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Product Firefox Release Channel esr Version 68.12.0esr Build ID 20200817150009 (2020-08-17)

Fri, 11 Sep 2020 07:17:15 GMT bp-7ce088a8-dfd9-4ab7-9b6f-3441b0200911 Signature: OOM | unknown | js::AutoEnterOOMUnsafeRegion::crash | js::HeapSlot::post

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH()

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Fri, 11 Sep 2020 07:13:52 GMT bp-7e7147e0-4b3d-474e-a5e3-8f2850200911 Signature: OOM | large | js::AutoEnterOOMUnsafeRegion::crash | js::AutoEnterOOMUnsafeRegion::crash | js::TenuringTracer::movePlainObjectToTenured

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH()

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

This is for Sumo's Related Bugs 1426863 NEW --- Crash in OOM | large | js::AutoEnterOOMUnsafeRegion::crash | js::AutoEnterOOMUnsafeRegion::crash | js::TenuringTracer::movePlainObjectToTenured +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

bp-813f01df-6724-487c-beae-310870200909 Signature: AsyncShutdownTimeout | AddonManager: Waiting to start provider shutdown. | EnvironmentAddonBuilder

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH()

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

mbae64.dll = Malwarebytes Anti-Exploit

klsihk64.dll = AO Kaspersky Lab

inproc_agent.dll = Kaspersky Inproc Agent

This is for Sumo's Related Bugs 1601678 ASSIGNED --- Crash in [@ AsyncShutdownTimeout | AddonManager: Waiting to start provider shutdown. | EnvironmentAddonBuilder]

1513855 RESOLVED FIXED Crash in AsyncShutdownTimeout | AddonManager: Waiting for providers to shut down. | EnvironmentAddonBuilder,XPIProvider

Hữu ích?

more options

Update Malwarebytes and Kaspersky. If the problem continues, disable them.


https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-slow-how-make-it-faster

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-many-cpu-resources-how-fix

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-takes-long-time-start-up

https://support.mozilla.org/en-US/kb/quick-fixes-if-your-firefox-slows-down


MemTest LAST UPDATED : 12/04/2020 Could you please run a tool from http://memtest.org/ in order to check the integrity of your RAM?

You will need a thumb or disk drive to install it on.


Do you let Windows handle the page file or did you set a fixed size ? If you use a fixed size for the page file then try the former and let Windows handle the page file.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.