Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem with setting Firefox as default browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

When I upgraded to Windows 10, my default browser was reset. I've followed the simple Firefox instructions to reset my default browser to Firefox, but have been unsuccessful. That is because Firefox does not appear on the list of browser options that the Firefox instructions show will appear when I click on Microsoft Edge. Internet Explorer is there, and one other besides MS Edge, but no Firefox. How can I set Firefox as my default browser? This is getting aggravating. Thanks!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options