Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

hard drive become defective with W7

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

'my computer crashes (defective hard drive); I lost all my favorites! CAN I RECUPERER ??? How??? in advance thank you for reply.... with solution...!! ' 12juillet2020

''''my computer crashes (defective hard drive); I lost all my favorites! CAN I RECUPERER ??? How??? in advance thank you for reply.... with solution...!! '''' 12juillet2020

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Recovering data from a corrupt hard drive is best done by properly trained techs.

more options

ce jour 14 juillet 2020....... vers 11h50........ mon problème n'a pas trouvé de solution (in FRENCH)

more options

Is the drive working?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible

http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles