Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Separate search engine for private mode missing, no option to search selected text in private mode

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

In firefox 77 I could choose different search engine for example duckduckgo as default search engine in private mode. In 78.0.1 this setting is missing, no way to search selected text privately or set different search engine for private mode. Only workaround is to go to about:config and enable "browser.search.separatePrivateDefault.ui.enabled". This fixes both problems. Is this still in beta and not officially available or are my settings wrong?

Giải pháp được chọn

I assume it's still in beta because the default is false.

There was a user test conducted via the studies system that turned on this feature for a small number of users in Firefox 71-73. Maybe you were in that group? More info on studies: About Studies.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I assume it's still in beta because the default is false.

There was a user test conducted via the studies system that turned on this feature for a small number of users in Firefox 71-73. Maybe you were in that group? More info on studies: About Studies.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.