Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bitdefender blocked a firefox connection due to "unmatching security certificate"

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have had this message from Bitdefender numerous times: "firefox.exe attempted to establish a connection relying on an unmatching security certificate to push.services.mozilla.com. We blocked the connection to keep your data safe since the used certificate was issued for a different web address than the targeted one." What does this mean & what should I do about it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The connection has timed out
The server at push.services.mozilla.com is taking too long to respond.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/push-notifications-firefox