Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you turn the ad blocker on?

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

I have looked at settings, and privacy and security, but can find nothing about the ad blocker. Please tell me where to look. Why not have a quick link to this?

I have looked at settings, and privacy and security, but can find nothing about the ad blocker. Please tell me where to look. Why not have a quick link to this?

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

adrianhalfyard said

I have looked at settings, and privacy and security, but can find nothing about the ad blocker. Please tell me where to look. Why not have a quick link to this?

Hello adrianhalfyard ,

Firefox doesn't have a built-in ad blocker;   you could download an add-on like
AdBlock Plus,   uBlock Origin,   or any other ad blocker you can find on the addons.mozilla.org   page .....

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblock-plus/

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/

more options

Didn't Firefox used to have a built-in AB? Thanks, Adrian

more options

adrianhalfyard said

Didn't Firefox used to have a built-in AB?
Thanks, Adrian

You may be thinking about   "Tracking Protection"   -   see this thread :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1206020

more options
more options

Tracking Protection   (now called   "Enhanced Tracking Protection")   did not block ads ;   if it's ads that you want to block,   you would really need to download an add-on.