Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ASPERA 3.9 Connect not working on latest firefox ( Dec-12-2019)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 87 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

The app boots up when prompted thru browser but wont actually work.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi steve142, do you mean this add-on:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ibm-aspera-connect/

I don't know whether any support volunteers with have experience/insight on that one. You might need to contact IBM.