Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to find Dashlane Password Manager extension and add to browser

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1166 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wirbelwind

more options

The Dashlane website indicates that Dashlane Password Manager is compatible with Firefox Browser but I am unable to find it in the extension list. Without Dashlane Firefox is useless to me since I have used it for years in Chrome and do not wish to attempt to import that information into another extension. Anyone know why it is missing?

Giải pháp được chọn

Hi paulbrow, Take a look at these to see if they help:

How to install Dashlane on Windows https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/202637722-How-to-install-Dashlane-on-Windows "Dashlane will then automatically install the browser extensions"

How to customize the Dashlane extension to appear in your Firefox toolbar https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/204612871-How-to-customize-the-Dashlane-extension-to-appear-in-your-Firefox-toolbar

How to check your Dashlane extension in Firefox https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/202699011-How-to-check-your-Dashlane-extension-in-Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Hi paulbrow, Take a look at these to see if they help:

How to install Dashlane on Windows https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/202637722-How-to-install-Dashlane-on-Windows "Dashlane will then automatically install the browser extensions"

How to customize the Dashlane extension to appear in your Firefox toolbar https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/204612871-How-to-customize-the-Dashlane-extension-to-appear-in-your-Firefox-toolbar

How to check your Dashlane extension in Firefox https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/202699011-How-to-check-your-Dashlane-extension-in-Firefox

more options

Thanks for your help. Had to install it through the Dashlane Program.

more options
more options

Just to note, keep in mind that the Dashlane firefox extension will always disable the 'save passwords in Firefox lockwise', even if you re-enable it.