Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Extension icon is broken.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 55 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have an extension called "Undo Close Tab" installed, it works well since one day the icon in the toolbar changes.

The first idea is the author changes the icon and Firefox automatically upgrade this extesion.

But no.

After some test I think Firefox seems to cache the wrong icon at some place.

I use Browser Toolbox to debug this element and find the icon data is inline, not refer to the resource inside the extension.

Also try to remove and reinstall the extension, or disable other extensions, but not helpful.

Even I modify the icon file name in manifest.json then repack the extionsion, install it with Firefox debugger, the icon on the toolbar is still unchanged.

I guess a refresh to Firefox may fix it but I don't want to do that because all the preferences will lost.

So is there a icon cache in Firefox? Is there another way to fix this?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Bellozzz vào

Giải pháp được chọn

There is an iconupdater.js file that creates a new SVG image as data URI in the extension that is likely the cause of this issue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

There is an iconupdater.js file that creates a new SVG image as data URI in the extension that is likely the cause of this issue.