Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem: drag & drop bookmarks very tricky

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi HibaDuk

more options

When one wants to click on a bookmark in the Bookmarks drop-down menu and moves the cursor down through several levels of categories, but inadvertently briefly moves the cursor outside the menu, no harm is done. The menu stays open until the cursor returns. Not so when one is trying to drag a URL *into* the drop-down menu. The briefest movement of the cursor outside the menu instantly causes the menu to disappear and one has to start all over again. Can this problem be fixed?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi coffent,

Have you tried dragging the URL directly to the bookmarks toolbar (under the search bar)? This is what I do and it works every time