Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

::before and ::after css rules not showing in css inspector in developer edition

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2136 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi smittyswebworks

more options

when inspecting a webpage with devtools in the developer edition of FIrefox, the pseudo elements ::before and ::after show up OK in the HTML inspector, but when selected in the HTML inspector, the CSS rules for the pseudo elements do now show up in the CSS styles inspector. See attached screen shot.

Pseudo elements display just fine in google developer tools during inspetion.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tuns out to be a bug when you have display:table in the ::before or ::after. See bug https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1481192

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

It still works in Firefox 61 (checking in this page, within #main-breadcrumbs), so perhaps it is regression in Developer Edition.

Could you try the DevTools forum to see whether this is a known issue?

https://discourse.mozilla.org/c/devtools

more options

Giải pháp được chọn

Tuns out to be a bug when you have display:table in the ::before or ::after. See bug https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1481192