Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I've lost my toolbar please help

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 2114 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi roypeddie

more options

I've lost my toolbar please restore

Giải pháp được chọn

Make sure you do not run Firefox in Full Screen mode (press F11 or Fn + F11 to toggle; Mac: Command+Shift+F).

When you are in Full Screen mode, hover the mouse to the top of the screen to make the Navigation Toolbar and Tab bar appear. You can use one of these to leave Full Screen mode:

 • press the F11 key
 • click the Maximize button at the right end of the Tab bar
 • click the Full Screen button in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list
 • right-click empty space on a toolbar and click "Exit Full Screen Mode"

Try to rename/remove xulstore.json and if present delete localstore.rdf in the Firefox profile folder with Firefox closed.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Note: about:customizing is no longer present in Firefox 47+ releases.

 • Press Alt or F10 to bring up the toolbar.
  Then View > Toolbars > Customize.
 • Right-click on a blank spot in the toolbar and select Customize.

Look for Show / Hide Toolbars at the bottom left.

There is also a Restore Defaults button at the bottom middle.

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you do not run Firefox in Full Screen mode (press F11 or Fn + F11 to toggle; Mac: Command+Shift+F).

When you are in Full Screen mode, hover the mouse to the top of the screen to make the Navigation Toolbar and Tab bar appear. You can use one of these to leave Full Screen mode:

 • press the F11 key
 • click the Maximize button at the right end of the Tab bar
 • click the Full Screen button in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list
 • right-click empty space on a toolbar and click "Exit Full Screen Mode"

Try to rename/remove xulstore.json and if present delete localstore.rdf in the Firefox profile folder with Firefox closed.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.