Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

prints blank pages

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

All of a sudden, when I send anything to print, the pages come up blank. My other computers in the house print just fine, so it s not the printer.

All of a sudden, when I send anything to print, the pages come up blank. My other computers in the house print just fine, so it s not the printer.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Since no one here knows your printer setup and could be a mirad of issue from software driver problem to hardware problems.

more options

Check this article: Fix printing problems in Firefox.