Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Link to download 32-bit Win version for FF 52.5.0esr instead tries to download FF 57.0, which I do NOT want. Please fix the links.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5830 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kimmersly

more options

Got an update notice that FF 52.5.0esr is ready for download, but when I attempt to download it (using the proper link), the download site attempts to send me FF 57.0. True for both 32 and 64 bit English (US) Windows versions ... have not tried any other language or OS versions.

Giải pháp được chọn

Try upgrading with the newest installer for ESR from here: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try upgrading with the newest installer for ESR from here: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/

more options

Thank you ... that link works perfectly ...!!