Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks bar too thin in new Firefox Developer Edition theme

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 51 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi CerebralDatabank

more options

The new FF DevEdition theme has a thinner bookmarks bar when in Normal density. The old bookmarks bar thickness is only on the Touch density setting. Is there a way like through about:config that I can have the "normal" density with the old thickness bookmarks bar?

I am using: Firefox Developer Edition 57.0b1 (64-bit) on Aurora update channel

P.S. There is a glitch where you can do this, but you have to do it for each open window. I want a permanent solution. The glitch: Go to Customize, add Flexible Space before Bookmarks Toolbar Items, switch to another tab and come back, remove Flexible Space, and exit Customize. Another glitch is by restoring the window, then maximizing it.

Giải pháp được chọn

EDIT: The glitches don't work anymore. Also, the bookmarks bar has been made wider

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

EDIT: The glitches don't work anymore. Also, the bookmarks bar has been made wider

Được chỉnh sửa bởi CerebralDatabank vào