Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my camand mic work in skype , but when i go to chat sites through firefox only my cam work but no mic?

  • 2 trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Happy112

more options

my cam and mic both work in skype , but when i go to chat sites through firefox only my cam works but no mic?

my cam and mic both work in skype , but when i go to chat sites through firefox only my cam works but no mic?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello, for specific sites, were there any popups regarding allowing Mic and Webcam? Sometimes there is a instant notification for you to activate it.

more options

Hi   ! When you're on a site where you want the microphone enabled, click on the little 'i' in a circle (on the upper left side of the address bar, next to the padlock), then click on the little black arrow and then on ' More Information'. Under the Permissions tab : scroll down to 'Use the Microphone' and click 'Allow'.