Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download Files are not dragging to desktop properly

  • 5 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 47 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi svermill

more options

I am no longer able to drag and drop my downloaded files from Firefox directly to my desktop (ex: downloading a .pdf and dragging it to desktop). When I do that the file shows up as "file internet location" with the @ and the word "file" underneath it.

I've re-installed Firefox, reset download settings, etc. Nothing is working. Please help!

I've provided a screen shot of what the file looks like when dragged from my download file to the desktop.

I am no longer able to drag and drop my downloaded files from Firefox directly to my desktop (ex: downloading a .pdf and dragging it to desktop). When I do that the file shows up as "file internet location" with the @ and the word "file" underneath it. I've re-installed Firefox, reset download settings, etc. Nothing is working. Please help! I've provided a screen shot of what the file looks like when dragged from my download file to the desktop.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

I believe that the computer or browser thinks you want to place the link on the desktop. Not the file itself.

more options

Thanks, Fred. How do I fix this if that's the case? Thanks!

more options

Download the file, then place it where you want.

more options

Could be his bug:

  • bug 1358075 - Fx53 no longer assigns user-friendly names to .webloc files on OS X

Please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html

more options

Thank you! It looks like it might be...how do I fix it?