Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to redirect url that not found to search page?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 白羽優莉奈

more options

When I type a string that like url (example: "abc.def.efg") in url bar and enter it, Firefox will go to "abc.def.efg" domain directly and show not found this domain, but Google Chrome will redirect to search page and search "abc.def.efg".

How to make url bar of Firefox like Chrome? Can redirect url that not found to search page and search it.

When I type a string that like url (example: "abc.def.efg") in url bar and enter it, Firefox will go to "abc.def.efg" domain directly and show not found this domain, but Google Chrome will redirect to search page and search "abc.def.efg". How to make url bar of Firefox like Chrome? Can redirect url that not found to search page and search it.

Được chỉnh sửa bởi 白羽優莉奈 vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, when you enter into the Address bar, something that has elements of a domain about it, Firefox tries to go to it. If you want to do a search for something of that type, you should use the Search box.

Chrome obviously interprets things slightly differently.

If your question is resolved by this or another answer, please take a minute to let us know. Thank you!

more options

But I think the way chrome uses would be fast and easy for me. I can reduce the time for choosing urlbar or searchbox and can make Firefox UI more simply.