Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why is my iMac menu bar disappearing?

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 1865 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi boydmbd

more options

My iMac menu bar disappears after clicking on Firefox browser. Can anyone help me with this?

One of the screenshots reflects the browser without the menu bar and a light blue strip in its place. Also, I am able to raise the browser over the blue strip. When the menu bar is active, the browser butts up against the bottom of the menu bar.

Safari nor Google Chrome have this issue, only Firefox.

Please help.

Giải pháp được chọn

Thanks, Cor-el,

I disabled "Grammarly for Firefox" and the issue was resolved; I installed Grammarly in the past few days.

Fortunately, I didn't have restart in SafeMode.

Thanks again!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Make sure you do not run Firefox in Full Screen mode (Mac: Command+Shift+F).

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

 • Switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Appearance
 • Do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

You can use one of these to set which toolbars to show.

 • "3-bar" menu button -> Customize -> Show/Hide Toolbars
 • View -> Toolbars
  You can tap the Alt key or press F10 to show the Menu Bar
 • Right-click empty toolbar area
more options

Giải pháp được chọn

Thanks, Cor-el,

I disabled "Grammarly for Firefox" and the issue was resolved; I installed Grammarly in the past few days.

Fortunately, I didn't have restart in SafeMode.

Thanks again!

Được chỉnh sửa bởi boydmbd vào