Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get preview on the print setup page?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi yetiputer

more options

I get a preview button when I use Safari to print a web page, but Firefox lacks that feature on the print setup popup. How can I decide what pages to print if I can't see what they contain? How do I get the preview button on the print setup page?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Have you tried the print preview button add-on ? (read everything on that page)

     https://addons.mozilla.org/EN-uS/firefox/addon/printprint-preview/

Good luck.