Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want Firefox to be in French in all actions

  • 1 trả lời
  • 27 gặp vấn đề này
  • 422 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My Mozilla was in French. My computer was repared in a store, but they set it in English, which is not my native language. How can I configure it back to French ? Thank you in advance ! Anne

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can find the full version of the current Firefox release (41.0) in all languages and all operating systems here: