Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox window goes black

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi deviant

more options

On Firefox version 40.0.3 using Windows 7 Enterprise some websites cause the firefox window to go black. I can temporarily recover it by resizing the window but if I do anything after that it goes black again.

I attached a screen shot.

On Firefox version 40.0.3 using Windows 7 Enterprise some websites cause the firefox window to go black. I can temporarily recover it by resizing the window but if I do anything after that it goes black again. I attached a screen shot.

Tất cả các câu trả lời (1)