Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I installed the Indian Keyboard from Microsoft. However, Firefox simply does not display anything that I type.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

I had bought Logitech keyboard which has a InHdian currency symbol key. I installed the hotfix for indian keyboard from Microsoft support webpage so as to use the currency. It worked well with MS office. However, firefox simply refused to display the text that I typed in the address bar. It only showed some garbage. I tried changing the keyboard back to US, even then it gave me the same result. I had to uninstall the keyboard inorder to get firefox running. Very frustrating experience.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What locale do you have installed? Also do you have this font installed on the operating system font book? "Rupee Foradian"

more options

guigs said

What locale do you have installed? Also do you have this font installed on the operating system font book? "Rupee Foradian"

Yes. I have the Rupee foradian font installed in os font book.

more options