Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes - repeatedly, over and over. Occurs anytime ADOBE FLASH is on the PC and called upon.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mark Schmidt

more options

Report ID Date Submitted bp-d87380a7-23cb-4365-a1d2-bc4b62150415 4/15/2015 5:29 PM bp-22524e72-1972-440a-adb0-4b2fc2150415 4/15/2015 2:20 PM Here's crash reports from April 15, 2015. YES I've tried all posted suggestions attempting to remedy.

bp-25ac918f-34c0-4d0c-bd83-d2e9e2150417 4/15/2015 12:16 PM

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Crashes or other problems with certain multimedia content in Firefox (such as YouTube videos and Flash animations or games) can often be resolved by performing the steps in these Knowledge Base articles:

Please tell us if this helped!