Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firexfox 37.0.1 crashes every few minutes while just surfing my laptop is new under windows 8.1 ????

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've tryed everything updating flash, java, none of this seems to work firefox is just crashing every few minutes and many times the reports are just not there I crash about 5 times mores than firefox seems to realize it ??? Been using chrome since then. Otherwise I crash about 5 times a day.

last crash id is: bp-10b130fd-a865-4a78-8208-34a882150414

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This article may help you to fix crashes.

more options

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

  • Tools > Options > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"

You need to close and restart Firefox after toggling this setting.