Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trying to create two toolbar buttons. Need codes.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi drkh

more options

I am trying to use the Custom Buttons addon to create the following two toolbar buttons. Bu I need the codes and I didn't get aid at the Custom Buttons official forum. Hope someone here could help.

(1) Force links to open in new background tabs

Click on this button and then everytime you open a link, it opens in a new background tab. Click on it again and then the original setting is restored.

(2) After the current tab is closed, open the right tab

Click on this button and then everytime you close a tab, the tab next to it on the right will be opened. Click on this button again and then the original setting is restored.

Thank you in advance.

I am trying to use the Custom Buttons addon to create the following two toolbar buttons. Bu I need the codes and I didn't get aid at the Custom Buttons official forum. Hope someone here could help. (1) Force links to open in new background tabs Click on this button and then everytime you open a link, it opens in a new background tab. Click on it again and then the original setting is restored. (2) After the current tab is closed, open the right tab Click on this button and then everytime you close a tab, the tab next to it on the right will be opened. Click on this button again and then the original setting is restored. Thank you in advance.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I've called the big guys to help you. Good luck.

more options

FredMcD said

I've called the big guys to help you. Good luck.

Thank you for your assistance.