Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Force mp4 videos to play in vlc web plugin.

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 625 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have, in about:preferences, set "Use VLC web plugin" as the default application for playing mp4 files, and have set media.play-stand-alone to false in about:config. However, when I open mp4 files, it plays in the firefox player, not the vlc player.

How do I remedy this situation.?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Your System Details shows;

Installed Plug-ins

Shockwave Flash 13.0 r0

VLC media player Web Plugin 2.1.5 VLC media player Web Plugin 2.1.3

Having more than one version of a program may cause issues. Remove VLC totally, then re-install.

Update your Flash Player v16.0.0.257
https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html


After, try again and let us know how it goes.