Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem pulling up other websites or not pulling them up at all.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

When I first pull up my att. home page it takes it has problems doing so. Or it refuses to pull it up at all. When trying to pull up other web sites it takes a long time or refuses to pull them up at all. It often gives me a window stating that the site is not availabe. I can then retry to pull up the web site

and it either takes a while or it pulls it right up.
When I first pull up my att. home page it takes it has problems doing so. Or it refuses to pull it up at all. When trying to pull up other web sites it takes a long time or refuses to pull them up at all. It often gives me a window stating that the site is not availabe. I can then retry to pull up the web site and it either takes a while or it pulls it right up.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please check the connection settings on how Firefox connects to the internet in this menu: Firefox Menu > Options > Advanced > Network > Connection: How Firefox connects to the internet.