Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

wunderground: when the site comes up in 2 seconds it drops and Yahoo comes on?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Mac OSX 10.9.5 iMac 27 inch

When I sign into the nWunderweather site and I hit my favorites the site closes and up comes Yahoo

https://search.yahoo.com/yhs/errorhandler?hspart=gt&hsimp=yhse-gt&q=http%3A%2F%2Ficons.wxug.com%2Fi%2Fc%2Fv1%2Fnt_.svg&type=576859

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Your settings show possible add / mal-ware;

browser.startup.homepage: https://search.yahoo.com/?type=576859&fr=spigot-yhp-ffmac

Possible Mal-Ware Scan For Macs {web link}