Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Choppy video streaming, and I already turned off hardware acceleration

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi iamjayakumars

more options

When I try streaming movies from Amazon Prime Instant Videos in Firefox both the audio and video are very choppy. I have already tried turning off hardware acceleration as I was frequently getting error messages that a Silverlight Plugin was Unresponsive.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Safe Mode to Troubleshoot the issue and to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).